REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA SARENKA 
(UL. WIERZBOWA 43, 62-080 LUSOWO)
I. CELE: 

•    Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka 
•    Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do domowych
•     Właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego

 II. ZADANIA 

•     Prowadzenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych (dostosowanych do możliwości rozwojowych
dziecka) 
•     Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa
•     Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 
•     Kształtowanie umiejętności społecznych, wdrażanie do reguł współżycia w grupie 
•     Wychowanie przez sztukę 
•     Zapewnienie możliwości przebywania na świeżym powietrzu 
•     Współpraca z rodzicami/opiekunami w sprawach opieki, wychowania i rozwoju dziecka 

III. ORGANIZACJA 
•     Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:30. 
•     Odebranie dziecka ze żłobka możliwe jest jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych, lub osoby pisemnie przez nie upoważnione. 
•     Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 h. 
•     Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania zdrowych dzieci. W przeciwnym razie dziecko nie zostanie przyjęte do żłobka. 

Opiekunowie w żłobku nie podają dzieciom lekarstw. 
•     Wyżywienie zapewnione jest przez firmę
cateringową (4 posiłki dziennie). 
•     Rodzice samodzielnie zamawiają i opłacają
posiłki ze współpracującą ze żłobkiem firmą cateringową. 
•     Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania
żłobka, spraw bieżących będą dostępne na tablicy ogłoszeń, przekazywane drogą
mailową bądź osobiście przez personel.

 
IV. PODSTAWOWE INFORMACJE

Warunki zapisania dziecka do żłobka: 
Wypełnienie karty informacyjnej, podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka regulaminu oraz umowy, uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej (300zł – wpłata na konto  żłobka do 7 dni od podpisania umowy – oprócz rodziców dzieci kontynuujących uczęszczanie do żłobka w kolejnym roku.)  
•     Rodzice/opiekunowie dziecka zobowiązani są do opłacania czesnego ( przez 12 miesięcy- uiszczane z góry do 5 dnia każdego miesiąca np. do piątego września za wrzesień- nr konta żłobka : 83 1050
1533 1000 0097 0829 2124 ) 

 Odstąpienie od umowy: 
•     Rodzice/opiekunowie są zobowiązani poinformować pisemnie o rezygnacji z uczęszczania dziecka do żłobka (pismo skierowane do właściciela żłobka z miesięcznym wyprzedzeniem). Właściciel żłobka również ma prawo wypowiedzieć rodzicom/opiekunom umowę z miesięcznym wyprzedzeniem. 
Strony internetowe: 
•     Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na publikację zdjęć (fotografie robione dzieciom podczas zajęć w żłobku, przedstawień, zabaw itp.) na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/ZlobekSarenkaLusowo/?modal=admin_todo_tour[/text][/column][/columns][/section]